بیمه مسافرتی مانند تمامی برنامه ریزیها برای سفر لازم است وجزء ضروری ترین هزینه های سفر است می توتن گفت بیمه مسافرتی در سفر

یک هزینه نیست بلکه سرمایه گذاریست چه بسیار دیده شده هزینه ای که برای تورهای مسافرتی وخرید پس انداز شده صرف هزینه بیماریها ویا

حوادث غیرمترقبه می شود مزایای بیمه مسافرتی بسیار زیاد می باشد که در بخش مزایای بیمه مسافرتی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد

برای سفارش بیمه مسافرتی با شماره  ویژه 87170ویا 88505454تماس حاصل فرمایید

نرخ بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (رایس شوتز)- مسافر

50000 €شینگن طلایی  

سن / مدت 

تا 12 سال 

13 الی 65 سال 

66 الی 70 سال 

71 الی 80 سال 

81 الی 85 سال 

1 الی 7 

198.450

396.900 

595.350

793.800

1.190.700 

8 الی 15 

396.900

793.800 

1.190.700

1.587.600 

2.381.400 

16 الی 23 

487.200

975.450 

1.462.650

1.950.900 

2.925.300 

24 الی 31 

527.100 

1.054.200 

1.582.350 

2.109.450 

3.163.650

32 الی 45 

793.800 

1.587.600 

2.381.400

3.175.200

4.762.800 

46 الی 62 

865.200

1.729.350 

2.594.550

3.458.700

5.188.050 

63 الی 92 

1.318.800

2.636.550

3.955.350

5.273.100

7.909.650

93 الی 180 

2.693.250

5.386.500

8.079.750

10.773.000

16.159.500

181 الی 365 

4.564.350

9.128.700

13.693.050

18.257.400

27.386.100

 

 

 

 

 

WORLDWIDE-رایس شوتز 

سن / مدت 

تا 12 سال 

13 الی 65 سال 

66 الی 70 سال 

71 الی 80 سال 

81 الی 85 سال 

1 الی 7 

298.200

595.350

893.550 

1.190.700

1.786.050

8 الی 15 

595.350 

1.190.700 

1.786.050 

2.381.400

3.572.100 

16 الی 23 

731.850 

1.462.650

2.194.500

2.925.300 

4.389.000

24 الی 31 

790.650 

1.582.350 

2.373.000 

3.163.650 

4.746.000 

32 الی 45 

1.190.700

2.381.400

3.572.100

4.762.800 

7.144.200

46 الی 62 

1.297.800 

2.594.025 

3.891.300 

5.188.050 

7.782.600

63 الی 92 

1.978.200

3.859.800

5.932.500

7.909.650

11.865.000

93 الی 180 

4.040.400

8.079.750

12.120.150

16.159.500

24.239.250

181 الی 365 

6.847.050

13.693.050

20.540.625

27.386.100

41.079.150

 

 

 

 

www.tafrihatonline.com