مبدا

مقصد

شرکت هواپیمایی

قیمت

کرمانشاه

اصفهان

 

1,057,000

کرمانشاه

اهواز

 

1,238,000

کرمانشاه

تهران

 

973,000

کرمانشاه

کیش

 

1,068,000

کرمانشاه

مشهد

 

1,831,000

 

 

 

 

www.tafrihatonline.com