مبدا

مقصد

شرکت هواپیمایی

قیمت

ساری

اهواز

 

1,344,000

ساری

بندرعباس

 

2,075,000

ساری

تهران

 

973,000

ساری

شیراز

 

1,577,000

ساری

مشهد

 

1,089,000

 

 

www.tafrihatonline.com