مبدا

مقصد

شرکت هواپیمایی

قیمت

سنندج

تهران

 

973,000

سنندج

مشهد

 

----------

 

www.tafrihatonline.com