مبدا

مقصد

شرکت هواپیمایی

قیمت

کرمان

اصفهان

 

1,057,000

کرمان

تهران

 

1,386,000

کرمان

زاهدان

 

962,000

 

 

 

www.tafrihatonline.com