مبدا

مقصد

شرکت هواپیمایی

قیمت

یزد

بندرعباس

 

1,036,000

یزد

تهران

 

1,015,000

یزد

شیراز

 

930,000

یزد

مشهد

 

1,238,000

 

  

 

www.tafrihatonline.com